محل شما بر روی نقشه
نواحی تحت پوشش TD-LTE ماکس نت
سبز پرنگ بیانگر پوشش مودم‌های داخلی و سبز کمرنگ بیانگر پوشش مودم‌های خارجی است.

Explore Maxnet

×